OBIARUKU DEANERY

DEAN – VERY REV. FR. ANTHONY ANAMALI

1. Christ the King Catholic Church, Obiaruku
Parish Priest: Rev. Fr. Emmanuel Tobi

2. St. John Catholic Church, Abbi
Parish Priest: Rev. Fr. Thomas Ededjo

3. Corpus Christi Catholic Church, Obiaruku
Parish Priest: Very Rev. Fr. Anthony Anamali

4. St. Theresas Catholic Church, Obinumba
Parish Priest: Rev. Fr. Lucas Eke

5. St. Anthony Catholic Church, Amai
Parish Priest: Rev. Fr. Jerome Oghwere

6. St. Michaels Catholic Church, Umutu
Parish Priest: Rev. Fr. Joseph Konav

7. Our Lady of Lourdes Catholic Church, Ndemili
Parish Priest: Rev. Fr. Nicholas Djebah

8. St. Patricks Catholic Church, Umuaja
Parish Priest:

9.St.Gabriel’sCatholicChurch,Owa Abbi                                                                                                                                                             Parish Priest: Rev. Fr. Joseph Bolokor